Twee vormen van verzekering bij ziekteverzuim

Een werkgever kan een verzekering voor loondoorbetaling bij ziekte van werknemers afsluiten. Het is niet verplicht om zo’n verzekering af te sluiten, maar zonder verzekering draait de werkgever zelf voor de kosten van de loondoorbetaling en re-integratie op. Hoeveel premie een werkgever betaalt, is afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij, de leeftijd van de werknemers, het bedrijfsrisico en het ziekteverzuim.

104 weken loon doorbetalen
Wettelijk gezien moet de werkgever 104 weken lang minimaal 70% van het loon doorbetalen, waarbij de hoogte van het loon tijdens de eerste 52 weken minimaal het wettelijke minimumloon moet bedragen.

In een cao of arbeidsovereenkomst kunnen andere afspraken opgenomen zijn over de loondoorbetaling tijdens ziekte. Veel cao’s kennen bijvoorbeeld de verplichting om in het eerste ziektejaar 100% door te betalen en in het tweede jaar 80%, als de werknemer voldoende meewerkt aan het eventuele herstel of re-integratie.

Ook kunnen in een cao of arbeidsovereenkomst twee wachtdagen opgenomen zijn. Tijdens deze wachtdagen hoeft geen loon doorbetaald te worden. Als iemand binnen vier weken opnieuw ziek wordt, mogen niet opnieuw wachtdagen worden berekend.

Re-integratie
Een zieke werknemer kan voor een werkgever dus een behoorlijke financiële impact hebben.

Daarnaast bent u als werkgever verplicht om samen met u werknemer inspanningen te leveren om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Tijdens de eerste twee jaar van ziekte is alles erop gericht om de werknemer weer volledig of gedeeltelijk aan het werk te krijgen.

Als iemand voor een langere periode ziek is, maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse. Aan de hand van deze analyse kan de werkgever met de werknemer in overleg over re-integratie. Samen maken werkgever en werknemer een Plan van aanpak en voeren dit uit. Een arbodienst of re-integratiebedrijf kan hierbij ondersteunen.

Als de werknemer na 42 weken nog niet volledig aan het werk is, moet een 42-weeksmelding worden gedaan aan het UWV.

Op het moment dat duidelijk is dat een werknemer niet zal kunnen werken, kan vervroegd een uitkering bij het UWV worden aangevraagd.

Na twee jaar (104 weken) bekijkt het UWV naar aanleiding van de Wet verbetering poortwachter of werkgever en werknemer voldoende inspanningen hebben geleverd voor re-integratie of andere mogelijkheden om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Als dit niet het geval is, kan het UWV besluiten dat de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever met een jaar wordt verlengd. Als wel aan de inspanningsverplichting is voldaan, kan de werknemer na twee jaar ziekte ontslagen worden.

Verzekeringsmogelijkheden
Een werkgever kan zichzelf verzekeren tegen de kosten van ziekteverzuim. Aangezien de werkgever naast de loondoorbetalingsverplichting ook de verplichting heeft om te proberen de werknemer weer zoveel als mogelijk weer aan het werk te krijgen, worden ziekteverzuimverzekeringen vaak gecombineerd met contracten met arbodiensten of casemanagers om te assisteren bij begeleiding rondom het re-integratietraject.

Voor een ziekteverzuimverzekering kan gekozen worden tussen twee verschillende vormen van verzekering.

– Conventioneel: Verzekering keert de loonkosten uit bij ziekte na het verstrijken van het afgesproken aantal wachtdagen.

– Stop-loss: Verzekering keert uit als meer onkosten worden gemaakt dan het afgesproken grensbedrag. Bijvoorbeeld de eerste € 40.000 zijn voor rekening van de werkgever. Alle extra kosten worden door de verzekeraar betaald. Dit is een verzekering die voor grotere bedrijven die het risico kunnen en willen dragen gunstig kan zijn, omdat de premie relatief gezien lager is dan voor de conventionele verzekering.

Voor meer informatie download onze brochure over verzuim hier.

International network

Alexander Beard International Benefits B.V. is actief in de belangrijkste landen van Europa. Benieuwd wat wij voor uw onderneming in andere delen van Europa kunnen betekenen? Neem dat vooral contact met ons op!

United Kingdom Germany France